Styrelse

Ordförande: Joanna Uddén Hemmingsson

Joanna Uddén Hemmingsson tog sin läkarexamen 1993 vid Karolinska institutet, Stockholm och fortsatte med AT-tjänstgöring för att bli legitimerad läkare på Södersjukhuset 1994-1995. Sedan jobbade hon på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, först på Infektionskliniken 1996, därefter på Endokrin/Metabolkliniken och Överviktsenheten 1997-2008 där hon specialistutbildades. Joanna doktorerade 2003 på en avhandling om bukfetma och stresshormonet kortisol. Därefter har hennes forskning (fortfarande vid Karolinska Institutet) främst handlat om patientnära studier av olika behandlingsalternativ för patienter med fetma och diabetes. Kliniskt jobbar Joanna på Capio St Görans sjukhus sedan 2008 som ansvarig för den medicinska delen av sjukhusets Obesitascentrum där överviktiga behandlas både medicinskt och kirurgiskt. Dessutom har Joanna mottagning av diabetespatienter och andra patienter på Endokrint Centrum några dagar i veckan och är även mycket engagerad i sjukhusets akutverksamhet.

 

Vetenskaplig sekreterare: Ingrid Larsson

Ingrid Larsson, Klinisk näringsfysiolog, medicine doktor. Arbetar vid Enheten för Klinisk Nutrition och Regionalt Obesitascentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Bedriver klinisk behandlingsforskning och utveckling av behandlingen för vuxna med svår fetma. Har ingått i projekt vid Socialstyrelsen och Statens Beredning av medicinsk Utvärdering, SBU och tagit fram kunskapssammanställningar om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder respektive Mat vid fetma. Har vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit med och tagit fram en kunskapssammanställning om icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt. Handleder studenter och doktorander. Ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Är medlem i Dietisternas Riksförbund, DRF.

 

Kassör: Kajsa Järvholm
Kajsa Järvholm är leg. psykolog och fil dr. Kajsa arbetar som psykolog på Barnöverviktsenheten Region Skåne sedan 2007 där hon också är metodansvarig. Hon disputerade i september 2016 med en avhandling kring ungdomars psykiska hälsa efter fetmakirurgi https://lucris.lub.lu.se/ws/files/11036565/avhandlingen_pdf.pdf och är fortsatt involverad i de nationella studierna AMOS och AMOS 2 kring fetmakirurgi till ungdomar. Ingår i Region Skånes expertgrupp obesitas.

 

Webmaster: Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros är docent, specialist i internmedicin och arbetar kliniskt på Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset samt är affilierad till Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Efter läkarutbildningen i Uppsala och en Master of Public Health på Harvard, disputerade hon 2006 på en avhandling om fysisk aktivitet ”Physical activity from the Epidemiological Perspective – Measurement Issues and Health Effects”. Hon har efter det fortsatt med forskning om fysisk aktivitet och fetma och har en aktiv forskargrupp med flertalet doktorander och post docs. Hon har bl a skrivit kapitlet om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma på fyss.se och är ansvarig för den internationella forskarskolan European Obesity Academy.

 

Ledamot: Niclas Abrahamsson
Niclas Abrahamsson, överläkare Endokrinologi & Internmedicin samt sektionschef på Endokrinsektionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Disputerad inom komplikationer efter bariatrisk kirurgi, och fortsätter med forskning inom detta område, ffa glukosbalansrelaterade förändringar postoperativt. Delar den kliniska tjänsten mellan överviktsmottagning och allmän endokrinologi/diabetologi. Överviktsmottagningen vid Akademiska Sjukhuset sysslar främst med utredning och uppföljning inför/efter bariatrisk kirurgi, men även med medicinsk behandling av överviktiga patienter inför ex proteskirurgi, transplantationer, etc. Invald i SFO’s styrelse till verksamhetsåret 2017.

 

Ledamot: Maria Magnusson

Maria Magnusson, dietist med specialisering inom folkhälsa, samt sjuksköterska, disputerade 2011 med avhandlingen Prevention of childhood obesity in the context of socioeconomic status and migration. Maria är anställd som folkhälsoplanerare vid Angereds Närsjukhus och leder där utvecklingen av Jämviktsmetodiken, vilken är inriktad på styrning och uppföljning av interventioner för jämlik hälsa.

 

Ledamot: Peter Jacobson

Peter Jacobson, docent och överläkare på medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Peter är specialist i invärtesmedicin samt endokrinologi och diabetologi. Han disputerade 2006 på avhandlingen Genetic Epidemiological Aspects of Obesity and Related Traits – Human Studies in Swedish and North-American Cohorts. Forskarutbildningen genomfördes bland annat vid Pennington Biomedical Research Center i Baton Rouge, USA. Peters forskning utgörs av genetiska studier på fetmaområdet samt av studier kring hälsoeffekterna av bariatrisk kirurgi inom ramen för SOS-projektet (Swedish Obese Subjects).

 

Ledamot: Mikael Rydén

Mikael Rydén är professor/överläkare på Karolinska Institutet och Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2010 är han ansvarig för Kliniskt Centrum för Metabol Forskning på Diabetes inom ramen för Diabetesprogrammet vid KI samt ämnesföreträdare för endokrinologi vid Karolinska, Huddinge. Han är enhetschef för lipidlaboratoriet på Institutionen för Medicin (H7) där hans forskning fokuserar på kliniska och experimentella fettvävsstudier.