Styrelse

Ordförande: Joanna Uddén Hemmingsson

Joanna Uddén Hemmingsson tog sin läkarexamen 1993 vid Karolinska institutet, Stockholm och fortsatte med AT-tjänstgöring för att bli legitimerad läkare på Södersjukhuset 1994-1995. Sedan jobbade hon på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, först på Infektionskliniken 1996, därefter på Endokrin/Metabolkliniken och Överviktsenheten 1997-2008 där hon specialistutbildades. Joanna doktorerade 2003 på en avhandling om bukfetma och stresshormonet kortisol. Därefter har hennes forskning (fortfarande vid Karolinska Institutet) främst handlat om patientnära studier av olika behandlingsalternativ för patienter med fetma och diabetes. Kliniskt jobbar Joanna på Capio St Görans sjukhus sedan 2008 som ansvarig för den medicinska delen av sjukhusets Obesitascentrum där överviktiga behandlas både medicinskt och kirurgiskt. Dessutom har Joanna mottagning av diabetespatienter och andra patienter på Endokrint Centrum några dagar i veckan och är även mycket engagerad i sjukhusets akutverksamhet.

Vetenskaplig sekreterare: Ingrid Larsson

Ingrid Larsson, näringsfysiolog vid enheten för klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt docent i experimentell klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Arbetar klinisk med behandling av vuxna med svår obesitas (BMI ≥35 kg/m2) vid Regionalt obesitascentrum, specialistenheten för medicinsk obesitasbehandling i Västra Götalandsregionen. Bedriver forskning och handleder doktorander inom området medicinsk obesitasbehandling för vuxna. Har ingått i projekt vid Statens Beredning av medicinsk Utvärdering, SBU om Mat vid fetma (2013) och Mat vid diabetes (2022) samt vid Socialstyrelsen varit delaktig i att ta fram Kost vid diabetes, ett nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. Har vid Socialstyrelsen varit delaktig i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) samt Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (2018). Vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit delaktig i kunskapssammanställning om icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt. Föreläser och undervisar inom obesitas, nutrition och hälsa. Skrivit böcker och bokkapitel om övervikt och obesitas. Ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa är ledamot i expertrådet för levnadsvanor i Cancerfonden och är medlem i Dietisternas Riksförbund, DRF.

Kassör: Kajsa Järvholm

Kajsa Järvholm är leg. psykolog och docent i psykologi, Lunds universitet. Kajsa arbetar som psykolog på Enhet Barnövervikt, Skånes universitetssjukhus sedan 2007. Hon disputerade 2016 med en avhandling kring ungdomars psykiska hälsa efter obesitaskirurgi och är fortsatt involverad i de nationella studierna AMOS och AMOS 2 som utvärderar obesitaskirurgi till ungdomar. Kajsa är också involverad i forskningsprojekt som bland annat rör digitalisering av obesitasbehandling, kroppsuppfattning och internaliserat viktstigma. Kajsa är handledare till flera doktorander och undervisar på psykologprogrammet på Lunds universitet. Under 2020–2023 har hon varit med i projektledningen för att ta fram Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas och under 2021-2023 har hon varit med i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram ett nationellt vårdprogram för behandling av barnobesitas. Kajsa är ordförande i LAG (lokal arbetsgrupp) Obesitas i Region Skåne.

Webmaster: Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros är docent, specialist i internmedicin och överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Överviktscentrum, Akademiskt specialistcentrum, samt affilierad till Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Efter läkarutbildningen i Uppsala och en Master of Public Health på Harvard, disputerade hon 2006 på en avhandling om fysisk aktivitet ”Physical activity from the Epidemiological Perspective – Measurement Issues and Health Effects”. Hon har efter det fortsatt med forskning om fysisk aktivitet och obesitas och hur man kan använda digital teknik inom hälso-och sjukvården för att förändra levnadsvanor. Hon har en aktiv forskargrupp med flertalet doktorander och post docs  vid Karolinska Institutet.  Hon har bl a skrivit kapitlet om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma på fyss.se samt uppdaterat region Stockholms behandlingsrekommendationer för övervikt och obesitas på viss.nu.  Under 2020-23 har hon varit med i projektledningen för att ta fram Socialstyrelsens nationella riklinjer för obesitasbehandling.

Ledamot: Anne Christenson

Anne Christenson, Fysioterapeut (1993) och KBT-terapeut (2011) har arbetat med obesitasbehandling i 25 år. Hon var med och startade Överviktscentrum 2001 där hon fortfarande arbetar som KBT- terapeut och handledare. Anne disputerade 2020 på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Shame and stigma in weight management during pregnancy and post bariatric surgery – Perspectives of patients and healthcare providers”.  Avhandlingen fokuserade på skam, viktstigma och bemötande vid viktinterventioner i vården. Andra forskningsintressen är kvinnors viktutveckling under och efter graviditet, samt hur uppföljning efter magsäckskirurgi kan optimeras. Anne utbildar och föreläser frekvent om viktstigma och hur kommunikation och bemötande kan förbättras.

Ledamot: Erik Uddman

Erik Uddman är läkare och specialist i internmedicin samt endokrinologi och diabetologi. Efter läkarutbildning i Lund disputerade han 2004 med en avhandling om de molekylära mekanismerna bakom Endothelin B-receptorers reglering i blodkärl. Erik arbetar som överläkare på Endokrinologiska kliniken i Lund. Därutöver behandlar Erik patienter med diabetes och andra endokrina sjukdomar.

 

 

 

Ledamot: Lovisa Sjögren, invald i styrelsen 2020