Styrelse

Ordförande: Joanna Uddén Hemmingsson

Joanna Uddén Hemmingsson tog sin läkarexamen 1993 vid Karolinska institutet, Stockholm och fortsatte med AT-tjänstgöring för att bli legitimerad läkare på Södersjukhuset 1994-1995. Sedan jobbade hon på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, först på Infektionskliniken 1996, därefter på Endokrin/Metabolkliniken och Överviktsenheten 1997-2008 där hon specialistutbildades. Joanna doktorerade 2003 på en avhandling om bukfetma och stresshormonet kortisol. Därefter har hennes forskning (fortfarande vid Karolinska Institutet) främst handlat om patientnära studier av olika behandlingsalternativ för patienter med fetma och diabetes. Kliniskt jobbar Joanna på Capio St Görans sjukhus sedan 2008 som ansvarig för den medicinska delen av sjukhusets Obesitascentrum där överviktiga behandlas både medicinskt och kirurgiskt. Dessutom har Joanna mottagning av diabetespatienter och andra patienter på Endokrint Centrum några dagar i veckan och är även mycket engagerad i sjukhusets akutverksamhet.

Vetenskaplig sekreterare: Ingrid Larsson

Ingrid Larsson, Klinisk näringsfysiolog, medicine doktor. Arbetar vid Enheten för Klinisk Nutrition och Regionalt Obesitascentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Bedriver klinisk behandlingsforskning och utveckling av behandlingen för vuxna med svår fetma. Har ingått i projekt vid Socialstyrelsen och Statens Beredning av medicinsk Utvärdering, SBU och tagit fram kunskapssammanställningar om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder respektive Mat vid fetma. Har vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit med och tagit fram en kunskapssammanställning om icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt. Handleder studenter och doktorander. Ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Är medlem i Dietisternas Riksförbund, DRF.

 

Kassör: Kajsa Järvholm

Kajsa Järvholm är leg. psykolog och fil dr. Kajsa arbetar som psykolog på Barnöverviktsenheten Region Skåne sedan 2007 där hon också är metodansvarig. Hon disputerade i september 2016 med en avhandling kring ungdomars psykiska hälsa efter fetmakirurgi https://lucris.lub.lu.se/ws/files/11036565/avhandlingen_pdf.pdf och är fortsatt involverad i de nationella studierna AMOS och AMOS 2 kring fetmakirurgi till ungdomar. Ingår i Region Skånes expertgrupp obesitas.

Webmaster: Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros är docent, specialist i internmedicin och överläkare på Överviktscentrum, Akademiskt specialistcentrum, samt är affilierad till Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Efter läkarutbildningen i Uppsala och en Master of Public Health på Harvard, disputerade hon 2006 på en avhandling om fysisk aktivitet ”Physical activity from the Epidemiological Perspective – Measurement Issues and Health Effects”. Hon har efter det fortsatt med forskning om fysisk aktivitet och fetma och hur man kan använda digital teknik inom hälso-och sjukvården för att förändra levnadsvanor. Hon har en aktiv forskargrupp med flertalet doktorander och post docs och har bl a skrivit kapitlet om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma på fyss.se.

 

Ledamot: Niclas Abrahamsson

Niclas Abrahamsson, överläkare Endokrinologi & Internmedicin samt sektionschef på Endokrinsektionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Disputerad inom komplikationer efter bariatrisk kirurgi, och fortsätter med forskning inom detta område, ffa glukosbalansrelaterade förändringar postoperativt. Delar den kliniska tjänsten mellan överviktsmottagning och allmän endokrinologi/diabetologi. Överviktsmottagningen vid Akademiska Sjukhuset sysslar främst med utredning och uppföljning inför/efter bariatrisk kirurgi, men även med medicinsk behandling av överviktiga patienter inför ex proteskirurgi, transplantationer, etc. Invald i SFO’s styrelse till verksamhetsåret 2017.

 

Ledamot: Anne Christenson

Anne Christenson, Fysioterapeut (1993) och Kognitiv terapeut steg 1 (2011), har arbetat inom bl.a. ortopedi och medicin med speciellt fokus på hjärt- och lungrehabilitering. Hon ledde överviktsgrupper i Primärvården på 90-talet innan hon rekryterades till starten av Överviktscentrum 2001 där hon nu arbetar mest som kognitiv terapeut och handledare, men också som utbildare och föreläsare. Anne är doktorand på Karolinska Institutet sedan 2014 med planerad disputation i slutet av 2019. Forskningsintresset rör faktorer och omständigheter som påverkar kvinnors viktutveckling under och efter graviditet. Främst ligger fokus på hur skam och viktstigma påverkar kommunikation om kroppsvikt mellan vårdgivare och gravida kvinnor.

 

Ledamot: Peter Jacobson

Peter Jacobson, docent och överläkare på medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Peter är specialist i invärtesmedicin samt endokrinologi och diabetologi. Han disputerade 2006 på avhandlingen Genetic Epidemiological Aspects of Obesity and Related Traits – Human Studies in Swedish and North-American Cohorts. Forskarutbildningen genomfördes bland annat vid Pennington Biomedical Research Center i Baton Rouge, USA. Peters forskning utgörs av genetiska studier på fetmaområdet samt av studier kring hälsoeffekterna av bariatrisk kirurgi inom ramen för SOS-projektet (Swedish Obese Subjects).

Ledamot: Gabriele Eiben

Gabriele Eiben är biträdande professor i folkhälsa vid Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och utbildning. Hon har dietist- såväl som socionomexamen och disputerade 2007 vid Göteborgs Universitet på en avhandling om övervikt och fetma med särskilt fokus på prevention. Hennes huvudsakliga forskningsområden är inom folkhälsovetenskap med fokus på prevention av övervikt och fetma bland barn, men också på förståelse av de många och komplexa riskfaktorer, särskilt matval och livsstilsfaktorer, som bidrar till utvecklingen av övervikt och fetma. Inom ramen för EU-studierna IDEFICS och I.Family genomförde och utvärderade hon och andra europeiska kollegor en samhällsbaserad intervention för att förebygga utveckling av övervikt och fetma bland barn. Hon är för närvarande involverad i samhällsbaserade insatser i Sverige för att förbygga övervikt och fetma hos barn, men också i insatser i Nepal där fokus ligger på hjärt-kärlhälsa.