Svensk Interdisciplinär Samrådsgrupp för Ungdomar (SISU- Obesitas)

2021-06-18

Bakgrund och syfte

SISU har initierats för att på nationell nivå förbättra jämlikheten i bedömningar samt omhändertagande och vård av ungdomar före och efter obesitaskirurgi.

Syftet med SISU är att vara ett nationellt forum där vårdgivare kan och i vissa fall bör presentera ungdomar som kan vara aktuella för obesitaskirurgi och i ett multidisciplinärt forum få diskutera och få vägledande bedömning från en expertgrupp.

Samrådsgruppens syfte och sammansättning är förankrad hos Svensk Förening för Obesitas och metabol Kirurgi (SFOK), Svensk Barnfetmaförening (SvBff) och Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO).

Sammankallandeansvar för gruppen är ambulerande mellan de centra i Sverige som har betydande erfarenhet av att handa ungdomar före och efter kirurgi (f n Malmö, Göteborg, Stockholm).

Nedanstående kategorier deltar vid varje möte.

 • Kirurger från de verksamheter som utför fetmaoperationer av unga patienter
 • Barnläkare, barnsjuksköterskor och psykologer från de verksamheter som utreder och följer upp patienterna

Övriga yrkeskategorier får gärna delta och bidra till diskussionen.

Diskussionerna i gruppen ska vara respektfulla och inkluderande. Alla som i sin yrkesroll arbetar med barn/ungdomar med obesitas är välkomna att delta, både som regelbunden deltagare men också i utbildningssyfte för att lyssna och lära av varandra. Data presenteras anonymiserat och sedvanlig sekretess gäller.                

Så här går det till

 • SISU har ett digitalt möte sista onsdagen varje månad kl. 15.30. Mötet varar 1 timme, om inget annat meddelats.
 • Sammankallande/ordförande bjuder in till mötet senast en vecka i förväg. Barnfetmacentra som behandlar barn och ungdomar för fetma kan anmäla patientfall.
 • Anmälan av patient skall ske via ett speciellt utformat bedömningsformulär*, se bilaga 1.
 • Sammankallande/ ordförande sänder ut en kort minnesanteckning efter mötet. Det åligger patientansvarig att journalföra diskussion och bedömning gjord i SISU.

Obesitaskirurgi för ungdomar

En förutsättning inför att patienten tas upp på boarden är att sedvanlig livsstilsbehandling genomförts och att en utredning har gjorts på en enhet med särskild kompetens och erfarenhet av obesitasbehandling.

SISU rekommenderar att obesitaskirurgi för ungdomar <18 år utförs av erfarna operatörer på ett fåtal kirurgkliniker i Sverige. För ungdomar <16 år bör särskild erfarenhet finnas som tar hänsyn till att behovet av en ungdomsanpassad miljö finns för postoperativ vård.

Uppföljningen bör ske på ett sätt som är anpassat efter tonåringars behov av kontinuitet och hög tillgänglighet (se Amos2 kirurgispåret, se bilaga 2). Screening-blodprover tas inför operation, och postoperativt rekommenderas kontroll av blodprover 6, 12 och 24 månader och vidare årligen, v g se specifika arbetsrutiner för vilka prover. Särskild uppmärksamhet bör ges övergången från ungdoms- till vuxenvården.

Alla operationer med bariatrisk kirurgi ska registreras i SOReg (Nationella kvalitetsregistret) med uppföljning efter 6 veckor, 12 månader, 24 månader samt 5 och 10 år efter operationen.

Faktorer som talar för kirurgi i ungdomsåren är förekomst av medicinsk komplicerande faktorer som:

 • diabetes typ 2
 • sömnapnésyndrom
 • leverförfettning
 • påverkad mobilitet och ledproblem
 • ett mycket högt BMI eller snabbt stigande BMI

Kontraindikationer för operation är i princip desamma som hos vuxna, men särskild hänsyn ska tas till psykologisk bedömning för att värdera ungdomarnas autonomi och psykiska hälsa. Ungdomarna ska ha passerat pubertetens snabbaste tillväxtfas.

SISU anger ingen skarp BMI-gräns för kirurgi då bedömning görs av utifrån flera perspektiv men generellt bör kirurgi kunna aktualiseras vid IOTF-BMI >35–40, med högre BMI som starkare indikation. Vid diabetes typ 2 kan vuxna patienter erbjudas kirurgi även vid BMI <35, detsamma bör gälla för unga.

Indikation för kirurgi bygger på en bas av goda vanor hos patienten kring kost och motion samt förståelse och vilja att adekvat förbereda sig inför operationen och delta i uppföljningen. Patienten ska förstå risken med ökad känslighet för alkohol och risk för utveckling av beroende samt behovet av livslång substitution med vitaminer och mineraler.

En basal social struktur kring patienten bör vara etablerad inför operationen med skolgång eller annan daglig sysselsättning. Samverkan med socialtjänst och skola kan vid behov säkra strukturen inför operation (ex för ”hemmasittare” och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik).

Ungdomens vårdnadshavare bör involveras i förberedelser och uppföljning på det sätt som är mest lämpligt givet ungdomens autonomi och behov av stöd.

Eva Gronowitz;

Ordförande och sammankallande

eva.gronowitz@vgregion.se

Arbetsgrupp för detta dokument: Eva Gronowitz, Kajsa Järvholm, Torsten Olbers, Lovisa Sjögren och Annika Janson

Remiss till SISU